• 1 დაწყება
  • 2 დაზღვეული პირები
  • 3 ავტომობილის მონაცემები
  • 4 პოლისი
  • 5 გადახდა

თქვენ საკუთრებაშია ავტომობილი, რომლისთვისაც იძენთ დაზღვევას?

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

თქვენი მონაცემები

აირჩიეთ სასურველი ლიმიტი და ღირებულება

*პოლისის ღირებულების ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში, თქვენი საბანკო ბარათიდან ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ პოლისის ღირებულება, გადახდის გრაფიკში მითითებული თარიღების და თანხის ოდენობის შესაბამისად *სადაზღვევო თანხა არის მაქსიმალური ლიმიტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან ანაზღაურების გაცემა დაზღვეულზე.