• 1 დაზღვეული
  • 2 დასაქმება
  • 3 მოსარგებლე
  • 4 კითხვარი
  • 5 მკურნალობა
  • 6 პოლისი
  • 7 გადახდა

თქვენი მონაცემები

$
$

*დაზღვეულის მიერ პოლისში მითითებული ფიზიკური პირ(ებ)ი, ვისზეც გაიცემა სადაზღვევო ანაზღაურება

გეგმავთ თუ არა საშიშ ზონებში მოგზაურობას, მაგ. ერაყი, ირანი, ავღანეთი, უკრაინა? თუ კი, გთხოვთ მიუთითოთ ამ ქვეყნებში ყოფნის ხანგრძლივობა მიმდინარე წელს.

ჩამოთვალეთ ყველა მედიკამენტი, რომელიც ამჟმად გაქვთ დანიშნული ან რომელსაც რეგულარულად იღებთ

მედიკამენტის დასახელება დოზა სიხშირე მოხმარების მიზეზი
მედიკამენტის დამატება

გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია პირადი ექიმის შესახებ, ასეთის არსებობისას

$

*ონლაინ შესაძლებელია მხოლოდ 75000$-მდე სადაზღვევო ლიმიტის შეძენა. თუ თქვენ გსურთ შეიძინოთ 75000$-ზე მეტი ლიმიტის მქონე სიცოცხლის დაზღვევა, გთხოვთ გააგრძელოთ მომდევნო საფეხურების გავლა და გამოგვიგზავნოთ შევსებული განაცხადი. ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ განაცხადის მიღებიდან ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.