იხილე ინფორმაცია ბენეფიციართა შესახებ:ინფორმაცია მზღვეველის მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ

მზღვეველი: სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“ მზღვეველის ს/კ: 204426674 


გვარი, სახელი  მოქალაქეობა  წილის % 
---


სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“ 90% წილის მფლობელი არის ATBIH GmbH. თავის მხრივ, ATBIH GmbH-ის 68.97%-ის მესაკუთრეა VIENNA INSURANCE GROUP AG. Wiener Versicherung Gruppe, ხოლო 31.03%-ის მესაკუთრეა LVP Holding GmbH. თავის მხრივ, კომპანია LVP Holding GmbHის 100%-იანი წილის მესაკუთრეა VIENNA INSURANCE GROUP AG. Wiener Versicherung Gruppe, ხოლო VIENNA INSURANCE GROUP AG. Wiener Versicherung Gruppe-ის 70%-ის მესაკუთრე არის Wiener Stadtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermogensverwaltung – Vienna Insurance Group.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe-ის აქციები (30%) ივაჭრება Vienna Stock Exchange-ზე (https://www.wienerborse.at/en/) და Prague Stock Exchange-ზე (https://www.pse.cz/en).


Wiener Stadtische Wechselseitiger Versicherungsverein – Vermogensverwaltung – Vienna Insurance Group არის წევრობაზე დაფუძნებული ერთობლივი სადაზღვევო ორგანიზაცია, რომელსაც არ ჰყავს აქციონერები და მოქმედებს ერთობლივი სადაზღვევო საზოგადოების სამართლებრივი ფორმით.შევსების თარიღი: 29/03/2021 წელი 

      

ინფორმაცია მზღვეველის აქციების 10 პროცენტის ან 10 პროცენტზე მეტის მფლობელი უშუალო მესაკუთრის შესახებ

მზღვეველი: სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“ მზღვეველის ს/კ: 204426674


გვარი, სახელი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში) / სრული სახელწოდება და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა
(იურიდიული პირის შემთხვევაში)

მოქალაქეობა / რეგისტრაციის ადგილი წილის % 
ATBIH GmbH შოტენრინგ 30, 1010 ვენა, ავსტრია 90 %* 
შპს სოფტ ინტერნეიშენალ ჯორჯია საქართველო, თბილისი, ვაკესაბურთალოს რაიონი, საბურთალოს ქ. №32 10 % 

შევსების თარიღი: 29/03/2021 წელი